Vårt erbjudande

På Möteskraft är vi experter på att leda och driva förändringsarbete. Vi arbetar i nära samarbete med våra kunder där vi använder verksamhetens kunskap och erfarenheter. Vi leder affärsutveckling som stärker medarbetarskap och ledarskap och därmed företagets varumärke.

Ledarskap

Vi tränar organisationer för framtidens ledarskap redan idag.

Nya teknologi gör traditionell chefsuppföljning överflödig. Den traditionell chefsuppföljningen blir överflödig tack vara automatiserade system som möjliggör självkontroll och ett modernt medarbetarskap. Istället blir nya chefsroller viktiga där ledarskapet lyfts fram.

Vi tränar ledare att bli tydligare i sin kommunikation, med förmågan att skapa goda relationer och få organisationen att jobba tillsammans mot gemensamma mål.

LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING
Vi hjälper organisationer att bygga en sammanhållen ledningsgrupp med en tydlig arbetsstruktur och gemensam kultur.

KONSTRUKTIV FEEDBACK
Vi hjälper organisationer att växa kommunikativt och träna på att ge och ta användbar feedback.

FRAMGÅNGSNYCKLAR I KOMMUNIKATION
Vi utbildar och tränar ledare att bli tydligare i sin kommunikation.

PERSONLIG UTVECKLING MED – DISC
Vi hjälper ledare och lägger grunden till en sund självinsikt som leder till en ökad förståelse om hur vi samverkar i vardagen.

Affärsplattform

Vi tänker att en organisations samtliga affärsstrategiska dokument har ett och samma syfte – att skapa tydlighet.

Sex avgörande frågor
För att skapa tydlighet är det viktigt att ledningsgruppen enas kring sex viktiga frågor. De behöver vara helt överens om vilken organisation de bygger och vart de är på väg.

En enad grupp
Ledarna behöver eliminera eventuella oenigheter som kan finnas mellan dem, så att samtliga medarbetare har fullständig tydlighet om vad de ska göra för att göra organisationen framgångsrik.

Sex avgörande frågor för en tydlig plattform:
1. Vart är vi på väg?
2. Vilken kultur ska ta oss dit?
3. Vad erbjuder vi?
4. Vem är det vi ska nå?
5. Varför ska de välja att jobba med oss?
6. Vilka är de viktigaste strategiska utmaningarna under det kommande året?

Det är ledarnas uppdrag att kommunicera, involvera och skapa tydlighet kring dessa frågor.

Medarbetarskap

Vi tror på att stora idéer kan komma från vem som helst och från var som helst. Att medarbetare vill vara med att utveckla och ta ansvar för verksamheten.

Inget deltagande, inget engagemang
Det är avgörande att ledaren involverar medarbetarna för att skapa engagemang kring affärsplattformen och ett sammanhang för utveckling. Att tillsammans bryta ner den till vad det betyder för arbetet i vardagen.

Förankra beteenden i vardagen
Ledare behöver därefter ständigt, och då menar vi ständigt, upprepa och förstärka budskapet i affärsplattformen. Det måste kommuniceras så ofta att du blir trött på att höra dig själv.

Vad driver människor?
1. Vara delaktig – känsla av att få bidra
2. Arbeta tillsammans – uppnå saker ihop
3. Arbetsglädje – ha kul med andra
4. Förstå sitt sammanhang – göra meningsfulla uppgifter
5. Få bekräftelse – erkännande för bra arbete
6. Att utvecklas – testa nya saker

 

 

Disc Analys

DISC identifierar beteende- och kommunikationsstilar: D, I, S, C som är kopplade till fyra olika färger. Det är en teori om mänskligt beteende som hjälper individen att bli framgångsrik genom en tydlig ram för medvetna beslut om hur du kan anpassa ditt beteende med andra. William Moulton Marstons forskning från år 1928 ligger i grund till DISC modellen och han utvecklade och skapade DISC analysen som kan användas för att hjälpa oss att bättre förstå oss själva och andra människor. DISC analysen är enkel att förstå, användas inom i många områden samt har en massa fördelar.

Fördelar med DISC Analys:

Fler affärer: Nöjdare kunder och fler affärer då ni förstår och anpassar er till kundernas beteende och beslutsfattning.

Produktiva team: Gör det möjligt att förstå varandra och varför andra beter sig på ett viss sätt.

Engagerade medarbetare: Matcha rätt arbetsuppgifter till rätt person vilket leder till nöjdare, mer produktiva och kreativa medarbetare.

Konstruktiv feedback: Ger kunskap om hur ni ska anpassa er beteende och möta mottagarens beteendestil.

Konflikthantering: Konflikter minskar när vi förstår varandras beteenden.

Ledarskap: Som ledare lär du dig hur du inspirerar, motiverar och uppmuntrar varje enskild individ genom att förstår deras beteendestil.

Karriärplanering: Genom att matcha människor med olika positioner skapar ni en effektiv karriärsplanering

Förbättrad kommunikation: Ger en ökad förmåga att kommunicera med mottagaren

Behålla goda medarbetare: Vad som motiverar medarbetare? För att behålla bra medarbetare behöver ni förstår vad som motiverar denne.

Läs mer om DISC Analys här.

KONTAKTA OSS IDAG!

11 + 6 =

VAD VI GÖR

Ledarskap

Coachande ledare skapar mer självgående medarbetare.

Medar-betarskap

Engagerade medarbetare leder till ökat resultat.

DISC Analys

Beteende- och kommunikationsstilar.

Affärs-plattform

Tydligare affärsplattform ger fler och bättre kundmöten.